හෝමාගම ක්‍රිකට් කොමලිය තවමත් බන්දුලගේ හදවතේ සක්මන් කරයි.

හෝමාගම ජාත්‍යන්තර ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාංගනය ඉදිකිරීම තමන් තවමත් හදවතින් අත්හැර දමා නැතැයි අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

මෙරට ජනතාව ආසන 40000 ක් සහිත අංශ සම්පූර්ණ ක්‍රීඩා පිටියක් අවශ්‍ය නම් රජයේ මුදල් සතයක්වත් වියදම් නොකර වෙනත් ආයතන සම්බන්ධ කරගෙන එය ඉදිකිරීමේ හැකියාව තමන් සතු බව බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

Leave a comment

Your email address will not be published.