පින්බර පොසොන් පොහොය උදාවේ.

ලක් ජන හදවත් බුදු සිසිලසින් තෙමාලූ උතුම් බුදුදහම මිහින්තලා අම්භස්තලය මතින් බෙදා දුන් පොසොන් පොහොය අදයි.ඔබ සැමට පින්බර පොසොන් මංගල්‍යයක් වේවා.

Leave a comment

Your email address will not be published.