මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම හා පාතාලය මෙහෙයවන්නේ බන්ධනාගාරය තුළ සිටයි.මම ඒක නතර කරනවා,ජනපති.

මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම හා පාතාලය මෙහෙයවෙන්නේ බන්ධනාගාරය තුළ සිට බවත් වහාම එය නතර කළ යුතු බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා.

විවිධ වැරදිවලට දඩුවම් ලැබූවන් නතර කර තබන ස්ථානය ඊට ගැලපෙන ලෙස පැවතිය යුතු බවත් කාට බැරි උනත් තමන් එය නිවැරදි කරන බවත් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

Leave a comment

Your email address will not be published.