සංස්කෘතික අරමුදලේ හා ගල් අගුරු ප්‍රශ්නය එළියට නොඑන්නේ ආණ්ඩුව හා සජබ අතර ඩීල් නිසයි,රවී.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය හා ආණ්ඩුව අතර ඩීල් ඇති බව කියන්නේ ඩීල් දමා පුරුදු අය බවත් සංස්කෘතික අරමුදලේ ප්‍රශ්නය හා ගල් අගුරු ප්‍රශ්නය එළියට නොඑන්නේ ඒ ඩීල් නිසා බව එක්සත් ජාතික පක්ෂ අපේක්ෂක රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා.

ලලිත් ගාමිණී යනු දේශපාලනයේ පාතක යෝධයින් බවත් සජිත් ප්‍රේමදාස යනු පොඩි එකක් බවත් රවී කරුණානායක මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

Leave a comment

Your email address will not be published.